Hyresvillkor

Allmänna hyresvillkor för Anläggningsmaskiner med förare

§ 1 Hyra
Hyreskostnaderna enligt dessa Allmänna hyresvillkor utgöres av timhyra, reducerad timhyra samt övriga kostnader. I timhyran ingår samtliga maskinkostnader (fasta och rörliga), ordinarie förarkostnader, samt erforderliga försäkringar.

§ 2 Självkostnad
Med ersättning/ar enligt självkostnadsprincipen avses i dessa Allmänna hyresvillkor rätt till ersättning för skäliga kostnader exkl. arvode.

§ 3 Timhyra
Timhyran utgår när maskin är i drift. Om beordrad extra utrustning användes utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse. För påbörjad halvtimme utgår halv timhyra.
Det minsta belopp som debiteras vid varje inhyrningstillfälle är 3 gånger den överenskomna timhyran.

§ 4 Reducerad timhyra
Reducerad timhyra - s.k. stilleståndshyra - utgår under överenskommen arbetstid, när maskin inte kan användas p.g.a arbetsbrist hos inhyraren eller annat förhållande som är att hänföra till inhyraren och vilket uthyraren ej kan påverka. Då hinder för inhyrarens användning av maskin föreligger på grund av otjänliga väderleksförhållanden utgår halv stilleståndshyra.
Parterna ska före arbetenas påbörjande träffa överenskommelse om stilleståndshyrans storlek. Saknas sådan överenskommelse utgår stilleståndshyra med 50% av den överenskomna timhyran i övrigt.

§ 5 Reglering av timhyra
Kostnadsförändring till följd av ändring i lag, författning, föreskrift, anvisning samt kostnadsförändring i övrigt som inträffar efter det att överenskommelsen om uthyrning träffats och som påverkar timhyrans storlek ska föranleda reglering av timhyran med belopp motsvarande verifierad kostnadsförändring enligt i SCB/ME:s Anläggningsmaskinindex
ingående kostnadsslag. Reglering av timhyran sker enligt villkoren i reservation MEr-06.

§ 6 Övriga kostnader
Vid maskinarbete utanför inhyrarens ordinarie arbetstid, vid beredskap, vid maskinarbete under jord samt vid maskinarbete på annan arbetsplats/ort än den överenskomna, som beordrats av inhyraren utgår ersättning/ar enligt gällande Entreprenadmaskinavtal eller Maskinföraravtal, samt därpå kommande avgifter enlig lag och avtal, om inte
annat överenskommits. Vid uppdrag där traktamenten utgår enligt kollektivavtal debiteras detta separat.

§ 7 Transporter inkl. lastning och lossning
Alla transporter av maskiner och utrustning samt lastning, lossning och montering ombesörjes av uthyraren om inte annat överenskommits. Kostnaderna för transport till och från samt inom arbetsplatsen betalas av inhyraren. Detta gäller även sådant tillbehör och utrustning som till följd av lagar, författningar och bestämmelser inte kan eller tillåts transporteras på och/eller tillsammans maskinen.
Vid mer än 100 timmars ersättningsgill hyrestid betalas endast framtransport av inhyraren.
Uthyraren skall i sitt anbud ange pris för transporten inom ramen för gällande hyresvillkor. För maskin, som förflyttas för eget maskineri utgår ersättning motsvarande timhyra.

§ 8 Mervärdesskatt
Inhyraren skall utöver timhyra, reducerad timhyra samt övrig kostnad utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt.

§ 9 Uppsägningstid
Om bestämd hyrestid inte avtalas har både uthyraren och inhyraren rätt att säga upp avtalet. Intill dess inhyrningen pågått tillhopa 10 arbetsdagar får avtalet uppsägas med omedelbar verkan. För tiden härefter utgör uppsägningstiden 6 kalenderdagar, uppsägningsdagen inräknad.

§ 10 Maskinens skick, underhåll och vård
Uthyraren ansvarar för:
a) att maskin, med därtill hörande utrustning och tillbehör, är komplett och i gott skick samt uppfyller gällande anvisningar och föreskrifter beträffande skydd, säkerhet och fortlöpande tillsyn,
b) att maskin handhas på ett kompetent sätt och att maskinföraren följer av arbetsledningen lämnade anvisningar,
c) att maskin är försedd med slitdelar i reserv för att trygga kontinuerlig drift av maskinen,
d) att maskin underhålls och vårdas.

§ 11 Ansvars- och säkerhetsföreskrifter m.m.
Uthyraren ansvarar för skada till följd av driftsavbrott endast i den mån avbrottet visas vara en följd av vårdslöshet hos uthyraren. Parterna bör före arbetenas påbörjande träffa överenskommelse om beloppsbegränsning av uthyrarens ansvar för skada
till följd av driftsavbrott. Har sådan överenskommelse ej träffats är uthyrarens ansvar för skada begränsat till ett belopp motsvarande 3 gånger det vid tiden för hyresavtalets träffande gällande basbeloppen enligt ”lagen (1962:381) om allmän försäkring”.

§ 12 Ansvar
Uthyraren ansvarar för att lagar och författningar samt av myndighet utfärdade föreskrifter och anvisningar iakttages i den mån den berör hans åtagande. Krävs i enlighet härmed certifiering och/eller besiktning av maskin och/eller redskap skall uthyraren kunna förete giltiga dokument.
Uthyraren har rätt att utföra obligatorisk besiktning på överenskommen arbetstid. Under den tid som besiktning utföres utgår ej någon ersättning.

§ 13 Arbetsledning och förhållande på arbetsplatsen
Inhyraren skall om så befinnes vara erforderligt särskilt anvisa var inom arbetsplatsen som maskiner, utrustning, tillbehör, oljor och drivmedel får transporteras och uppställas resp. förvaras. Inhyraren skall vidare, utan kostnad för uthyraren, upplåta tillgång till rastkur, toalett, tvättanordningar m m för maskins förare. Där annat inte överens-kommits mellan parterna åligger det inhyraren att tillhandahålla för maskinarbetenas bedrivande erforderlig arbetsledning och ansvara för samordningsansvaret.

§ 14 Ordningsregler
Uthyraren och av denna anlitad personal skall följa de ordningsregler som tillämpas på arbetsplatsen samt därvid särskilt tillse att oljor, drivmedel och övriga maskinrelaterade vätskor handhas på sådant sätt att spill undviks.

§ 15 Ledningar
1) Inhyraren skall före arbetenas påbörjande låta frilägga eller tydligt utmärka kablar, ledningar, kulvertar och dylikt.
2) Uthyraren eller av denna anställd personal skall före arbetenas påbörjande hos inhyraren efterhöra om åtgärder enligt stycke 1 vidtagits.
3) Har friläggande eller utmärkning ej ägt rum alternativt skett på ett bristfälligt eller felaktigt sätt skall i första hand inhyraren ensam bära ansvaret härav föranledd skada.
Om uthyraren i väsentlig mån brustit i den kontroll som åligger honom enligt stycke 2 skall dock uthyraren taga del i nu nämnda ansvar efter vad som befinnes vara skäligt.

§ 16 Användningssätt och erforderliga hjälparbeten
Maskin får av inhyraren användas endast för sådana arbetsuppgifter och under sådana användningsförhållanden, för vilka den är avsedd. Om inhyraren önskar att maskin skall användas under andra användningsförhållanden än som kan anses normalt för maskinen, skall uthyraren först lämna tillstånd härtill och överenskommelse träffas om eventuell ändring av timhyran. Inhyraren får inte utan särskilt tillstånd av uthyraren använda eller uppställa maskin på annan plats än som överenskommits. Maskin får inte utan tillstånd av uthyraren framföras av annan än uthyraren och dennes personal. Om hjälparbeten erfordras gäller följande om ej annat avtalats:
1) erforderliga hjälparbeten utföres av uthyraren,
2) erforderlig hjälputrustning för arbetets genomförande anskaffas av uthyraren,
3) hjälparbeten och hjälputrustning bekostas av inhyraren enligt självkostnadsprincipen, om ej annat avtalats. Av inhyraren tillhandahållen utrustning skall uppfylla gällande föreskrifter.

§ 17 Försäkringar
Uthyraren skall teckna och under hyrestiden vidmakthålla ansvarsförsäkring gällande försäkringsvillkor för allmän ansvarsförsäkring.
På anmodan skall uthyraren tillställa inhyraren bevis om försäkringsskydd. Erfordras tilläggsförsäkring, exempelvis vid lyft, tecknas denna försäkring av inhyraren om ej annat överenskommits.

§ 18 Arbetstid
Maskinarbete skall om inte annat överenskommits bedrivas under den på inhyraren arbetsplats tillämpade arbetstiden. Inhyraren skall så snart han kan meddela uthyraren om förändring i maskinarbetet, såsom skiftgång eller beräknat stillestånd. Oavsett nyssnämnda skyldighet för inhyraren är uthyraren skyldig att utföra tillfälligt skiftarbete i den mån härigenom inte
uppkommer väsentliga olägenheter för honom.

§ 19 Rapporter
Uthyraren ansvarar för att maskinrapport förs över maskinens användning. Om inhyraren så önskar kan rapport föras på av inhyraren tillhandahållen blankett. Rapporter skall på överenskomna tider tillställas inhyraren eller dennes ombud för godkännande och underskrift.

§ 20 Betalningsvillkor, ränta, fakturering
Likvid för utställd faktura erlägges inom 20 dagar från mottagandet av fakturan. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta vilken, om inte annat överenskommits, med 8 procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta. Uthyraren skall inom 6 månader från inhyrningens slut till inhyraren översända faktura, upptagande samtliga återstående fodringar avseende inhyrningen. Har uthyraren ej inom nämnda tid till inhyraren anmält fordran som kan föranleda ytterligare krav och kan uthyraren ej visa att kravet grundas på fordran som varit för honom okänd äger uthyraren ej rätt till betalning för senare översänd faktura.

§ 21 Befrielsegrunder (Force majeure)
Uthyraren och inhyraren äger gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullfölja avtalet om dess fullgörande hindrats till följd av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos part eller annan av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

§ 22 Hävande av avtal
Om uthyraren eller inhyraren väsentligt skulle brista i fullgörandet av sitt åtagande och om, efter erinran från motpartens sida, rättelse ej sker utan dröjsmål, har motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Om i § 21 angiven omständighet på ett väsentligt sätt rubbat förutsättningar för uthyrningen har både uthyraren och inhyraren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

§ 23 Tvist
Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parternas enas om skiljeförfarande.

Allmänna hyresvillkor för Anläggningsmaskiner utan förare

§ 1 Tillämplighet
Dessa allmänna hyresvillkor gäller vid inrikes uthyrning av anläggningsmaskiner med tillhörande redskap och aggregat, utan förare. Villkoren gäller under förutsättning att annat inte överenskommits. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form för att vara gällande.

§ 2 Hyresobjektet
2.1 Hyresobjektet är det/de som angivits i avtalet. Uthyraren ska på förfrågan tillhandahålla skriftliga instruktioner för handhavande samt tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
2.2 Innan hyresobjektet utlämnas ska parterna gemensamt besiktiga detta och upprätta lämpligt besiktningsprotokoll. Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast och senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för inhyraren.
2.3 Hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas vid uthyrarens förråd/verkstad eller uppställningsplats om inte annan plats överenskommits mellan parterna. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats av uthyraren.
2.4 Vid avlämnandet ska hyresobjektet lämnas i samma skick och utförande som vid avhämtandet, bortsett från försämring på grund av normalt slitage. Hyresobjektet ska vid återlämnandet vara i driftsdugligt skick och samtidigt vara väl rengjort. Om så inte är fallet äger Uthyraren rätt att vidta nödvändig reparation och/eller rengöring på Inhyrarens bekostnad. Uthyraren ska meddela Inhyraren
behov av sådan åtgärd snarast möjligt, dock senast inom en vecka.
2.5 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet.. Inhyraren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

§ 3 Hyresobjektets användning
3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilket det normalt är avsett, såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna.
3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från Uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats, eller användas av annan än Inhyraren.
3.3 Inhyraren ansvarar för att hyresobjektet endast förs av förare som innehar erforderlig kompetens för berörd maskintyp enligt samtliga tillämpliga krav i lag och avtal.
3.4 Om nyttjande av hyresobjektet fordrar särskilt tillstånd enligt trafikförfattningar ansvarar Uthyraren respektive Inhyraren för sina respektive skyldigheter. Om Inhyrarens tillstånd återkallas äger Uthyraren rätt att säga upp avtalet.
3.5 Inhyraren ska svara för regelbunden tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall Inhyraren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

§ 4. Hyrestid
4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för
avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.3.
4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar per dag när inte annat avtalats.
Inhyraren ska utan dröjsmål meddela Uthyraren om förändringar avseende användandet, som t ex
användning i förlängda skift, i flerskift eller på andra tider än vardagar jfr punkt 5.2.

§ 5. Ersättning
5.1 Hyra debiteras per arbetsdag för hyresobjektet under hyrestiden.
5.2 Avtalad hyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria under förutsättning att hyresobjektet inte används. Utnyttjas hyresobjektet mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt överenskommelse. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt överens
kommelse. För samtliga hyresobjekt debiteras hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet. Har ingen överenskommelse träffats äger Uthyraren rätt att debitera Inhyraren för den tid vilken hyresobjektet använts eller stått till Inhyrarens disposition.
5.3 Redskap och aggregat som utgör tillbehör till hyresobjektet debiteras separat liksom kostnader för
föreskriven sanering, jfr 2.4.
5.4 För stillestånd och driftsavbrott som Uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
5.5 Betalning för hyrestiden erläggs mot faktura med betalningsvillkor tjugo (20) dagar från fakturadatum om inte annat särskilt anges. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta vilken, om inte annat överenskommits, med 8 procentenheter överstiger Riksbankens vid var tidpunkt gällande referensränta.
5.6 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att Inhyraren ställer säkerhet för avtalets fullgörande motsvarande det antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning, eller ställer annan betryggande säkerhet. Depositionen ska tillgodoräknas Inhyraren vid avtalets upphörande eller
avräknas på eventuell skuld till uthyraren.

§ 6. Uthyrarens ansvar
6.1 Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet under avtalstiden inte är beskaffad med fel eller skada som inverkar på maskinens användning. Om så skulle vara fallet äger Inhyraren rätt till skälig nedsättning av hyran motsvarande felet.
Rätt till nedsättning föreligger dock inte om Uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresobjektet eller lämna annat godtagbart hyresobjekt i dess ställe och om rättelse sker omgående efter meddelande från Inhyraren och utan större olägenhet för honom.
6.2 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening över vilken han inte råder, stillestånd eller drifts-avbrott, ej heller för skada på grund av s k Force majeure enligt
punkt 8.2.
6.3 Uthyraren tecknar för inhyrarens räkning försäkring omfattande
trafik brand, stöld, skadegörelse vagnskada rättsskydd för fordonet
avbrottsersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vid ersättningsbar vagnskada. (avbrottsersättning utbetalas endast till uthyraren)

§ 7. Inhyrarens ansvar
7.1 Inhyraren svarar för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Uthyraren för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av Inhyraren med belopp motsvarande skillnaden mellan utfallande försäkringsersättning och återanskaffningskostnaden. Inhyraren svarar för vid varje skadetillfälle gällande självrisk.
7.2 Inhyraren svarar för, oberoende av vållande, all skada som genom hyresobjektets brukande kan
förorsakas utöver vad som täcks av för försäkringar under punkt 6.3
7.3 Inhyraren äger inte utan Uthyrarens skriftliga godkännande, koppla och använda annan extrautrustning än den som levererats med hyresobjektet.
7.4 Inhyraren ska för sin verksamhet ha gällande och anpassad ansvarsförsäkring om inte annat skriftligen avtalats.

§ 8. Hävning av avtalet
8.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall att motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte senast inom tre dagar vidtar rättelse.
8.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande/händelse som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat
förutse eller vars menliga inverkan inte rimligen kunnat undanröjas. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
8.3 Uthyraren har därutöver rätt att omedelbart häva avtalet om Inhyraren
a) inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Uthyraren och inte ställt godtagbar säkerhet,
b) hyresobjektet utsätts för onormalt brukande eller vanvårdas så att risk för värdeminskning föreligger,
c) inställer sina betalningar, försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder ackordsförhandlingar,
d) förlorar tillstånd för att nyttja och bruka hyresobjektet.
Vid hävning äger Uthyraren omedelbart återta hyresobjektet på Inhyrarens bekostnad.

§ 9. Tvist
Tvist på grund av avtalet, dess tillämpning och tolkning skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall att parterna inte skriftligen enats om att tvister ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares regler.

PerGus Maskinförmedling AB

Östra Sundskogsvägen 81
451 90 Uddevalla

Växel: 070 390 97 57


PerGus Maskinförmedling AB

Östra Sundskogsvägen 81
451 90 Uddevalla

Växel: 070 390 97 57

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå